Site Loader

ความคืบหน้า

พัฒนาอัลกอริทึม หาพิกัด

เป็นการคำนวณ ค่าความแตกต่างของเวลา ที่สัญญาณคลื่นวิทยุ เดินทางจากแหล่งกำเนิด ไปยังเซ็นเซอร์ 2 ตัว ร่วมกับสมการคณิตศาสตร์ เพื่อระบุ พิกัดของแหล่งกำเนิดสัญญาณ

ติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม

การติดตั้งอุปกรณ์ ในภาคสนาม จะต้องคำนึงถึง อุปกรณ์เสริม ป้องกันการรบกวน จากสภาพแวดล้อม การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และ ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

Set up Hardware

การ Set up Hardware ของระบบ SigSurv เป็นเลือกที่ใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์เราเตอร์มาทำการประกอบเป็นชุดระบบ SigSurv การตั้งค่าอุปกรณ์ เราท์เตอร์และเซ็นเซอร์

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นวัตกรรมต่างๆ ได้ถูกประดิษฐ์คิดข้นขึ้นและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ทั้งภาคพลเรือนและการทหาร รวมถึงเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร โดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลางซึ่งในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายสามารถหาซื้อได้ทั่วไป และมีการนำมาใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในทิศทางที่เป็นคุณและในทิศทางที่เป็นโทษโดยสามารถจัดเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในรูปแบบของ EW (Electronic Warfare) ที่ใช้อุปกรณ์กำเนิดคลื่นสัญญาณวิทยุเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด หรือการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเจตนาก่อกวนและการปลุกระดมทางความคิด การเจตนารบกวนสัญญาณคลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารของทางราชการ รวมไปถึงการก่อให้เกิดคลื่นความถี่ในย่านที่รบกวนระบบของวิทยุการบิน และการใช้นำเอาอากาศยานวิทยุบังคับ (Drones) มาใช้ในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การนำเอาวิทยุสื่อสารขนาดเล็ก (ICOM) ไปใช้ในการรบกวนข่ายการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการสื่อสารโดยใช้สัญญาณวิทยุในทุกย่านความถี่ด้วย ดังนั้นระบบที่มีขีดความสามารถในการตรวจหาและระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการป้อมปราม ยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนวัตกรรมของตนเอง และพัฒนาระบบการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน และเพื่อจัดการความรู้ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย การรักษาความมั่นคงภายใน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยมุ่งไปที่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้งานได้จริง มีประโยชน์และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงมีระบบจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยใช้และผู้ที่สนใจ ให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุรวมถึงการนำเทคนิค วิธีการ และนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ใช้งานในด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมในการพัฒนาให้บุคลากรมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และมุ่งหวังให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการให้กับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐและภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป

การสะสมบ่งชี้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม โดยองค์ความรู้ในโครงการนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นองค์ความรู้ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและเป็นนวัตกรรมหลักในการพัฒนาระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุโดยใช้เทคโนโลยีTDOA (Time Differenceof Arrival) และอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง ส่วนที่สองเป็นองค์ความรู้อื่นที่จำเป็น ซึ่งเป็นส่วนประกอบและเทคโนโลยีสำคัญ สำหรับใช้พัฒนาระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง ให้สามารถใช้ได้จริงตรงตามความต้องการของผู้ใช้และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องการพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุ โดยใช้เทคโนโลยี TDOA และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 3 เครื่อง ขั้นต้นเพื่อให้สามารถทำการการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุกระจายเสียง (FM) คลื่นวิทยุสื่อสาร (ICOM) และอากาศยานวิทยุบังคับ (Drones) การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารทางเทคนิคในรูปแบบออนไลน์และรูปเล่ม การนำเสนอบทความทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อใช้ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยใช้ นักวิจัยและผู้สนใจและเป็นหน่วยประสานงานและเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ และให้บริการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุแก่หน่วยใช้เมื่อได้รับการประสาน

นวัตกรรมและอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง ที่มีประโยชน์โดยตรงและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริง ที่สามารถตรวจหาและระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อเป็นมาตรการป้อมปราม ยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถเป็นหน่วยประสานงานและเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุแก่หน่วยใช้เมื่อได้รับการประสานได้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเสนอเทคนิคและวิธีการ ผลการทดลองแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลงานสามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้

กิจกรรม

Our Team

ข้อมูล KM

Highlighted Posts