ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นวัตกรรมต่างๆ ได้ถูกประดิษฐ์คิดข้นขึ้นและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ทั้งภาคพลเรือนและการทหาร รวมถึงเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร โดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลางซึ่งในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายสามารถหาซื้อได้ทั่วไป และมีการนำมาใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในทิศทางที่เป็นคุณและในทิศทางที่เป็นโทษโดยสามารถจัดเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในรูปแบบของ EW (Electronic Warfare) ที่ใช้อุปกรณ์กำเนิดคลื่นสัญญาณวิทยุเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด หรือการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเจตนาก่อกวนและการปลุกระดมทางความคิด การเจตนารบกวนสัญญาณคลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารของทางราชการ รวมไปถึงการก่อให้เกิดคลื่นความถี่ในย่านที่รบกวนระบบของวิทยุการบิน และการใช้นำเอาอากาศยานวิทยุบังคับ (Drones) มาใช้ในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การนำเอาวิทยุสื่อสารขนาดเล็ก (ICOM) ไปใช้ในการรบกวนข่ายการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการสื่อสารโดยใช้สัญญาณวิทยุในทุกย่านความถี่ด้วย ดังนั้นระบบที่มีขีดความสามารถในการตรวจหาและระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการป้อมปราม ยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้