โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนวัตกรรมของตนเอง และพัฒนาระบบการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน และเพื่อจัดการความรู้ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย การรักษาความมั่นคงภายใน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยมุ่งไปที่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้งานได้จริง มีประโยชน์และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงมีระบบจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยใช้และผู้ที่สนใจ ให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุรวมถึงการนำเทคนิค วิธีการ และนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ใช้งานในด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมในการพัฒนาให้บุคลากรมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และมุ่งหวังให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการให้กับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐและภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป