การสะสมบ่งชี้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม โดยองค์ความรู้ในโครงการนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นองค์ความรู้ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและเป็นนวัตกรรมหลักในการพัฒนาระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุโดยใช้เทคโนโลยีTDOA (Time Differenceof Arrival) และอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง ส่วนที่สองเป็นองค์ความรู้อื่นที่จำเป็น ซึ่งเป็นส่วนประกอบและเทคโนโลยีสำคัญ สำหรับใช้พัฒนาระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง ให้สามารถใช้ได้จริงตรงตามความต้องการของผู้ใช้และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องการพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุ โดยใช้เทคโนโลยี TDOA และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 3 เครื่อง ขั้นต้นเพื่อให้สามารถทำการการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุกระจายเสียง (FM) คลื่นวิทยุสื่อสาร (ICOM) และอากาศยานวิทยุบังคับ (Drones) การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารทางเทคนิคในรูปแบบออนไลน์และรูปเล่ม การนำเสนอบทความทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อใช้ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยใช้ นักวิจัยและผู้สนใจและเป็นหน่วยประสานงานและเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ และให้บริการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุแก่หน่วยใช้เมื่อได้รับการประสาน