นวัตกรรมและอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง ที่มีประโยชน์โดยตรงและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริง ที่สามารถตรวจหาและระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อเป็นมาตรการป้อมปราม ยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถเป็นหน่วยประสานงานและเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจจับ ค้นหาและระบุพิกัดตำแหน่งของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุแก่หน่วยใช้เมื่อได้รับการประสานได้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเสนอเทคนิคและวิธีการ ผลการทดลองแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลงานสามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้