การติดตั้งอุปกรณ์ ในภาคสนาม จะต้องคำนึงถึง อุปกรณ์เสริม ป้องกันการรบกวน จากสภาพแวดล้อม การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และ ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

การนำเอาอุปกรณ์ของระบบไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการติดตั้ง เพื่อใช้งานภายนอกอาคาร จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า จากสภาพแวดล้อมภายนอก อีกทั้งจะต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 220 V และระบบป้องกันด้วย ภาพที่5.19 แสดงตัวอย่างการออกแบบตู้ระบบป้องกันและอุปกรณ์เสริมสำหรับฐานรองรับอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาสูง โดยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้อัตโนมัติ(Uninterruptible Power Supply: UPS) ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผ่านการปรับแรงดันไฟฟ้าแล้วให้กับอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์เราท์เตอร์

ภาพที่ 5.20 แสดงส่วนประกอบชุดอุปกรณ์เพื่อการใช้งานภาคสนาม และทำการทดลองเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้งานในงานต่างๆ ซึ่งสามารถที่จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดของอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงที่เลือกนำมาใช้ดังแสดงในภาพที่ 5.20(a) สายนำสัญญาณที่เชื่อมต่อสายอากาศเข้ากับอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงดังแสดง ในภาพที่ 5.20(b) ควรจะมีความยาวเพียงพอ เพื่อให้สามารถนำเอาสายอากาศไปติดตั้งไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณเสาสูงในขณะที่วางชุดตู้บรรจุอุปกรณ์ไว้ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น แต่ในกรณีที่ต้องการจะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ภายนอกอาคารก็สามารถทำได้เช่นกัน ภาพที่5.20(c) คือสายอากาศสำหรับระบบ GPS ที่ช่วยให้อุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถอ่านค่าพิกัดที่ตั้งของตัวเองได้แม่นยำยิ่งขึ้น อุปกรณ์เราท์เตอร์ดังแสดงในภาพที่ 5.20(e) ได้รับการเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยสายอากาศแบบต่อระยะยาวออกไปดังแสดงในภาพที่5.20(e) อุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติและสายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟบ้านทั่วไปจะแสดงอยู่ในภาพที่5.20(f) และ (g) ตามลำดับ