รายละเอียด การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ พัน.ร. รร.จปร.