รายละเอียด การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ กรมการทหารสื่อสาร