รายละเอียด การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ ส.1 พัน.102