เพื่อยับยั้งและป้องกัน เหตุภัยคุกคามทางด้านการแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุในรูปแบบต่างๆ เช่น การแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต เจตนารบกวนคลื่นความถี่การติดต่อสื่อสารของทางราชการหรือวิทยุการบิน