การ Set up Hardware ของระบบ SigSurv เป็นเลือกที่ใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์เราเตอร์มาทำการประกอบเป็นชุดระบบ SigSurv การตั้งค่าอุปกรณ์ เราท์เตอร์และเซ็นเซอร์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของระบบ SigSurv

ระบบต้นแบบได้ออกแบบให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆ ให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จะประกอบไปด้วยโปรแกรมสำหรับควบคุมการรับส่งข้อมูล การบันทึกผล และการประมวลผลข้อมูลตามที่ได้รับการออกแบบ เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ไคลเอนท์(Client) ที่จะเข้าไปใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์

อุปกรณ์เซนเซอร์รุ่น N6841A ของบริษัท Keysight ดังแสดงในภาพที่ 5.3(b) จำนวน 3 ตัว ที่จะทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นความถี่วิทยุที่สนใจ โดยการใช้ตำแหน่งที่ตั้งและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุที่แตกต่างกัน ในการนำไปใช้งานจริงนั้นจำเป็นจะต้องมีการปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

อุปกรณ์เราท์เตอร์ รุ่น R3000 Lite ของบริษัท Robustel ดังแสดงในภาพที่5.6(b) จำนวน 5 ตัว โดยแต่ละตัวจะมีSim Card ของระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ไคลเอนท์