กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ นนร.

ทีมงานได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ นนร.